Finální tipy a triky

bavíme se vzděláním

Vítáme vás u finálního týdne Letní výzvy 2022. I když je možná vaše práce ještě v nedohlednu, dříve nebo později ji postupně dokončíte, odevzdáte a budete se chystat na obhajobu u státních závěrečných zkoušek. Jak se na to připravit? Co čekat od posudků vedoucího a oponenta? Jak prezentovat práci a získat co nejlepší známku? Podíváme se na tyto věci podrobněji.

Obsah

Bakalářský a diplomantský seminář na KIT PEF

Tato informace je určena studentům píšícím závěrečné práce na KIT PEF ČZU. Katedra pořádá pro své studenty semináře (bakalářský a diplomantský), cílem kterých je představit dosavadní výsledky závěrečných prací a zkusit obhajobu nanečisto. Probíhají zpravidla v únoru pro řádný termín odevzdání práce a v říjnu pro náhradní termín. Účast na těchto seminářích je pro studenty povinná, neboť je součástí zápočtu za bakalářskou nebo diplomovou práci.

Velkou výhodou seminářů je to, že máte možnost prezentovat svoji práci před vyučujícími z KIT a svými spolužáky a dostat zpětnou vazbu na obsah, vzhled prezentace nebo samotné prezentování. Tuhle zpětnou vazbu ještě můžete zapracovat do závěrečné práce a vylepšit svoji prezentaci před skutečnou obhajobou.

Mějte na paměti, že tento seminář je velmi důležitým bodem na vaší studijní cestě, protože se zde hodnotí váš výkon, a v případě špatné prezentace nebo nevyhovujícího stavu závěrečné práce, komise může doporučit odložit odevzdání a vedoucí se může rozhodnout vás k obhajobě v řádném termínu nepustit. Naopak nejlepší prezentace dostávají ocenění a často je o tom zmínka i v posudku vedoucího.

Jak se připravit na seminář? Zaprvé je potřeba si uvědomit, že máte stručně představit dosavadní výsledky. Většinou v období semináře práce ještě nejsou hotové, ale měly by být napsány z větší části. Takže se nebojte toho, že třeba ještě nemáte zpracovaná všechna data nebo dopsanou diskusi. Pokuste se představit to, co máte, a jaké výsledky a doporučení očekáváte získat. Velmi stručně prezentujte téma, cíl, metodiku a hlavní výsledky. Struktura prezentace je podobná té, která se používá při skutečné obhajobě. Zadruhé, i když je to povinný seminář, probíhá většinou mnohem přátelštějším způsobem než klasická obhajoba. Cílem komise není vás potopit, ale naopak poukázat na chyby, které byste ještě mohli v práci opravit. Takže pozorně naslouchejte a ptejte se, pokud vám něco z komentářů hodnotitelů není jasné.

Než odevzdáte závěrečnou práci

I když vás ke konci psaní začne bavit a budete mít další skvělé myšlenky, někdy je potřeba to ukončit a práci odevzdat. Možná právě vy patříte do skupiny lidí, kteří si to skvěle naplánují dopředu, postupují dle plánu krok za krokem bez stresu a mají hotovo hodně dopředu. Najdou se ale i studenti s opačným přístupem, kteří psaní odkládají a dodělávají práci těsně před deadlinem.

Naše rady jsou pro všechny, ale budou velmi užitečné hlavně pro „opozdilce“. Naplánujte si dopředu odevzdání a všechny kroky, které s tím souvisí:

 • Finální kontrola ze strany vedoucího – jak víme, reakce z jeho strany nemusí být okamžitá. Proto si domluvte váš interní deadline, do kdy svou práci ke kontrole pošlete a do kdy vám vedoucí pošle připomínky.
 • Jazyková korektura – i když jste dobrým „češtinářem“, nechte vaši práci projít kontrolou pravopisu. Minimálně o to požádejte kamaráda nebo příbuzného. V případě, že čeština a jazykové prostředky nejsou vaší silnou stránkou, obraťte se na profesionální jazykové korektory. Pokud se jedná o korekturu ve smyslu oprav překlepů a gramatických chyb, je to přípustné z hlediska akademické etiky. Dopředu si domluvte korektora (ať už odborníka nebo někoho ze známých), protože si někoho těžko seženete na poslední chvíli.
 • Kontrola formátování a dalších náležitostí – pozorně projděte celou práci a zkontrolujte, jestli máte všechno dle šablony, jestli jsou obrázky a grafy správně očíslovány, všechny citace jsou na místě a nechybí ani bibliografické záznamy v odpovídajícím formátu v seznamu použité literatury. Zkontrolujte přílohy a všechny dodatečné materiály. Projděte opravdu celou práci včetně titulního listu, poděkování a obsahu (ano, i tam bývají hloupé chyby a překlepy).
 • Naplánujte odevzdání a tisk – o odevzdání v UISu je info níže. Tady bychom vás chtěli upozornit, že tisk je také nutné naplánovat dopředu, a to buď v reprografickém studiu na PEF nebo jinde. Při vyzvednutí hotových výtisků zkontrolujte, jestli je práce sešita správně, nic vám nechybí a všechny stránky jsou tam, kde mají být. A nezapomeňte se podepsat u čestného prohlášení. 🙂
 • Nezapomeňte ani na přihlašování k SZZ v UISu a další povinnosti, o kterých vás bude informovat studijní oddělení.

Pokuste se stanovit si svůj interní deadline alespoň pár dní před oficiálním deadlinem. Kdybyste měli nějaké problémy, ještě budete mít čas je vyřešit. Navíc po odevzdání práce v UISu vám běží 24hodinová ochranná lhůta, kdy ještě můžete práci upravit a nahrát znovu, ale jenom do oficiálního deadlinu. Poté už práci neupravíte. Neupravujte nic ani ve verzi pro tisk. Před obhajobou bude kontrolováno, jestli je vaše tištěná práce totožná s elektronickou verzí v UISu. Pokud se najdou rozdíly, může to být vyhodnoceno jako porušení akademické etiky, a komise SZZ pošle případ na disciplinární komisi.

Odevzdání

Odevzdání závěrečné práce na PEF ČZU probíhá přes univerzitní informační systém v části Portál studenta – > Závěrečná práce. Podle pokynů fakulty byste tam měli nahrát elektronickou verzi vaší závěrečné práce (spolu se zadáním, které má být součástí práce) ve formátu PDF. Do příloh práce v UISu případně nahrajte to, co je již mimo obsah práce, například soubory s daty, nahrávky, vytvořenou aplikaci apod. (toto není povinné). Nepleťte je s přílohami, které jsou součástí vytištěné práce.

Pak je potřeba pozorně vyplnit název v českém a anglickém jazyce, abstrakt a klíčová slova.

Posledních několik let se tištěná práce předkládá až u státnic, dříve byla odevzdávána předem na příslušnou katedru spolu s tezemi. Tuto informaci a další pokyny ohledně SZZ včas obdržíte od studijního oddělení. Co všechno je potřeba vytisknout? Především 2 výtisky závěrečné práce v knižní vazbě a 4 výtisky tezí, u kterých jsou listy spojeny sešívačkou. Co jsou teze bakalářské nebo diplomové práce? Jsou to výstižné a stručné informace, které používají členové komise SZZ při vaší obhajobě. Obsahují titulní list a jenom ty nejdůležitější informace z vaší závěrečné práce: abstrakt, klíčová slova, cíl, stručný přehled metodiky a nejdůležitější výsledky s komentáři autora. Ze seznamu zdrojů si můžete vybrat několik nejpodstatnějších titulů, ale nepřehánějte to. Co do tezí nepatří? Určitě úvod, teorie, obecné informace a detailní popisy metod. Celkem byste měli mít 3-4 stránky textu. Pokud byste potřebovali dát do tezí tabulky nebo grafy, promyslete si, jestli jsou opravdu tak důležité při vaší obhajobě. V tezích na ně můžete případně jen odkázat (uvést kde jsou v závěrečné práci). I bez přečtení celé práce by z tezí každému členovi komise SZZ mělo být jasné, co jste řešili, jak a k čemu jste dospěli.

Posudky

Jakmile uplyne doba odevzdání závěrečných prací, začne jejich hodnocení vedoucím a oponentem. Ve většině případů dostanete posudky těsně před obhajobou – dle pokynů fakulty je deadline na posudky pět pracovních dnů před SZZ. S vedoucím máme relativně jasno, ale kdo jsou oponenti? Jsou to odborníci nebo akademici (mají mít alespoň inženýrský nebo magisterský titul). U bakalářských prací jsou to nejčastěji zaměstnanci nebo doktorandi z PEF ČZU, u diplomových prací jsou to pouze externisté. Přístupy volby oponenta jsou různé a hodně záleží na zvyku na vaší katedře nebo na vašem vedoucím. Může se stát, že vedoucí osloví i nějakého znalce z praxe nebo akademika z jiné univerzity. Každopádně váš oponent vás ani vaši práci nezná a bude ji hodnotit pouze podle předloženého dokumentu.

Co se v práci hodnotí? Jsou to různá kritéria (viz tabulka) a u každého z nich se pak dávají klasické známky („1“ až „4“), a pak každý z hodnotitelů navrhuje celkovou výslednou známku za práci.

Bakalářská práceDiplomová práce
Formulace cílů práce a metodika zpracováníFormulace cílů práce a metodika zpracování
Práce s daty a informacemiPráce s daty a informacemi
Celkový postup řešeníCelkový postup řešení
Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)
Práce s odbornou literaturou (citace, norma)Práce s odbornou literaturou (citace, norma)
Úroveň jazykového zpracováníÚroveň jazykového zpracování
Přesnost formulací a práce s odborným jazykemPřesnost formulací a práce s odborným jazykem
Formální zpracování – celkový dojemFormální zpracování – celkový dojem
Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulaceSplnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace
Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práceSouhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce
Odborný přínos práce a její praktické využití
Teoretické zázemí autora
Kritéria hodnocení závěrečných prací. Zdroj PEF ČZU, 2022

Kromě samotných známek se do posudků píší i další informace. Ze strany vedoucího to může být i pochvala, že student pravidelně konzultoval práci, pracoval samostatně a poctivě, nebo naopak výtka, že student nedostatečně spolupracoval s vedoucím. Pokud píšete práci na KIT PEF, bude tam i informace o tom, že jste absolvovali bakalářský nebo diplomantský seminář a s jakým výsledkem.

Oponent pak kromě hodnocení práce pokládá otázky k obhajobě. Jsou to 2-3 otázky týkající se obsahu nebo obecně tématu práce, na které budete odpovídat při obhajobě. Otázky dostanete spolu s posudky předem a budete si na ně moct připravit odpovědi. Pokud je to relevantní a půjde to, můžete zahrnout odpovědi na některé z otázek do představení práce.

Jak jsme naznačili, oba hodnotitelé navrhují známky. Pokud by nastala situace, že oba navrhnou známku „nevyhověl“, znamená to, že student k SZZ nepůjde, a práce mu bude vracena k předělání. Pokud by alespoň jedna známka byla lepší než „4“, student k SZZ jde a má šanci práci obhájit.

Obhajoba

Obhajoba závěrečné práce je součástí státní závěrečné zkoušky. První, co má student u státnic splnit, je představit svoji bakalářskou nebo diplomovou práci. Studenti píšící práce na KIT PEF si připraví prezentaci v PowerPointu, kterou budou promítat během obhajoby. Na jiných katedrách se většinou setkáte jenom s ústním představením práce bez vizuálního podpůrného materiálu.

Samotné představování prezentace studentem trvá 5-10 min (radši méně) a může se stát, že vás při překročení času předseda komise zastaví. Dobře si rozmyslete, o čem budete mluvit, které informace v případě potřeby můžete vynechat, a co naopak potřebujete zdůraznit.

Co musí zaznít při prezentaci/projevu:

 • Představení a téma práce.
 • Cíl práce; pokud máte nějaký osobní vztah k tématu (pracujete ve firmě o které píšete, děláte tuto činnost v praxi apod.), je dobré to krátce zmínit.
 • Metodika – jenom výčet empirických metod, důležité aspekty sběru dat.
 • Důležité výsledky a doporučení.
 • Váš přínos při zpracování tématu a potenciální přínos vaší práce samotné pro vědu a/nebo praxi.

Co můžete vynechat z prezentace? Určitě detailní popis teorie – komise ji slyšela mnohokrát a kvalitu zpracování je schopná zhodnotit sama nebo se přihlíží k hodnocení vedoucího a oponenta. U teorie je důležité jenom to, co jste dali jako základ pro část praktickou (ale buďte připraveni, že vás komise požádá o úplné přeskočení teorie). Nesahejte do úplných detailů – v jakých poměrech byli muži a ženy ve vzorku respondentů, jaké koeficienty korelace vám vyšly u každého testu apod. Z vašeho projevu by mělo být jasné, co jste řešili, jakým způsobem, k čemu jste dospěli a co to znamená pro vědu, průmysl, apod. A to by se ideálně mělo vejít do 5-7 minut. 

Pokud zpracováváte prezentaci, tak struktura prezentace by dle pokynů KIT PEF měla být následující (obdobně si můžete sestavit i ústní projev bez prezentace):

 • Úvodní snímek, název práce, jméno, jméno vedoucího – 1 slide
 • Cíle práce, zdůraznit hlavní cíl, vypsat i dílčí cíle – 1 slide
 • Metodika – 1 slide
 • Teoretická část (pouze výpis témat, kterými se teoretická část zabývala) – 1 slide
 • Vlastní práce (postup, sběr dat, použití metod) – cca 3 slidy
 • Výsledky – 1 až 2 slidy
 • Závěry – 1 slide

Jak se připravit na prezentaci a na co si dát pozor?

 • Držte se obecných principů prezentování, buďte sebejistí, ale nepřehánějte, jste na akademické půdě a musíte působit seriózně.
 • Vyzkoušejte si prezentaci několikrát. Zaprvé budete mít odhad času, ale zároveň si vyzkoušíte, jestli si potřebujete poskládat informace jinak, aby se vám říkaly lépe. Zadruhé to zkuste před kamarády nebo příbuznými, dejte si pozor na řeč těla a další neverbální faktory. Když si to vyzkoušíte několikrát před publikem, budete méně stresovat i při skutečné obhajobě.
 • Prezentace má být čitelná, stručná a výstižná. Nepište do ní celé věty, jenom oporné body. Dejte si pozor na barvy, kontrast mezi textem a pozadím a nepoužívejte příliš hodně efektů (kdyby nefungovaly jak mají – zažijete nepříjemný okamžik u obhajoby).
 • Nevkládejte příliš velké tabulky, graf je lepší než tabulka. Grafy a tabulky mají obsahovat všechny popisky a legendu a mají být pochopitelné i bez komentáře. V případě, že máte špatně čitelnou tabulku nebo graf s více detaily, vytiskněte to pro komisi nebo dejte do tezí.
 • Nečtěte prezentaci ze slidů nebo z papíru, můžete mít s sebou kartičky s klíčovými body a poznámkami.
 • Na rozdíl od textu závěrečné práce, kde se vyjadřujeme v trpném rodě, při obhajobě mluvíte za sebe a je v pořádku osobní vyjádření, tj. „já“.
 • Zkontrolujte prezentaci na pravopisné chyby, shodu v terminologii a zkratkách.
 • Nezapomeňte na vlastní přínos, ale neměli byste hodnotit svůj výkon ve smyslu „Cíl byl splněn“, „Povedlo se mi“ – tohle bude hodnotit komise. Zároveň neděkujte komisi za pozornost – ona je tam pro to, aby si vás poslechla, vyzkoušela a ohodnotila.
 • Když budete mluvit o přínosech práce, mějte na paměti, že závěrečná práce není “success story”, cílem není realizace projektu nebo vytvoření aplikace, ale ověření metod a nalezení technologií vhodných pro řešení konkrétního problému. Stejně prostřednictvím závěrečné práce neinformujete širokou veřejnost o nějaké skutečnosti, tj. přínos, který definujete, má být adekvátní formátu a rozsahu práce.

Hodnocení u SZZ

Jak se hodnotí obhajoba a SZZ celkem? Výsledek obhajoby závěrečné práce se skládá jak z posudků vedoucího a oponenta, tak i z hodnocení komise, u které je pak důležitá i prezentace práce, odpovědi studenta na otázky oponenta a následná odborná rozprava (reakce studenta na otázky členy komise). Lze říci, že posudky vedoucího a oponenta hrají velkou roli na výslednou známku, neznamená to však, že si ji nemůžete vylepšit pěknou prezentací. Naopak se občas stává, že student s dobře ohodnocenou prací nezvládne odpovědět na otázky týkající se práce a tím pak může dostat známku horší, než navrhnutá oponentem a vedoucím.

Po obhajobě práce se přechází na zkoušku z předmětů SZZ a následné hodnocení celé SZZ probíhá dle kritérií, které můžete vidět v tabulce.

Hodnocení SZZ. Zdroj: PEF ČZU, 2022.

Materiály pro samostudium

Níže najdete odkazy na skvělé zdroje, které obsahují další rady a doporučení, jak se připravit na obhajobu:

Teď je to skutečně všechno. Snažili jsme se pro vás připravit to nejdůležitější, co byste mohli potřebovat při psaní práce a přípravě na obhajobu. Ačkoliv se jedná o pilotní projekt, budeme rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu – co bylo super a co ještě máme vylepšit. Jestli vám to celé přišlo užitečné a vhodné, nebo byste preferovali jiný formát? Krátký dotazník nám můžete vyplnit na odkazu.

Za tým Letní výzvy vám přejeme hodně úspěchu při psaní a obhajobě a pevně věříme, že to dáte!

Seznam zdrojů

AKČNÍ TÝM Z PEF, 2018a. Teze bakalářské práce. In: Průvodce studenta PEF ČZU [online]. Praha: Akční tým PEF [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.smat.se/pruvodce-studenta/teze-bakalarske-prace/

AKČNÍ TÝM Z PEF, 2018b. Teze diplomové práce. In: Průvodce studenta PEF ČZU [online]. Praha: Akční tým PEF [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.smat.se/pruvodce-studenta/teze-diplomove-prace/

HEROUT, Adam, 2011a. Příprava na státnice: Slajdy na obhajobu diplomky, bakalářky. In: Herout.net: Poznámky učitele, kouče, čtenáře. [online]. Brno [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.herout.net/blog/2011/05/priprava-na-statnice-slajdy-na-obhajobu-diplomky-bakalarky/

HEROUT, Adam, 2011b. Příprava na státnice: Obhajoba diplomky, bakalářky. In: Herout.net: Poznámky učitele, kouče, čtenáře. [online]. Brno [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.herout.net/blog/2011/05/priprava-na-statnice-obhajoba-diplomky-bakalarky/

HEROUT, Adam, 2011c. Příprava na státnice: Co se stresem. In: Herout.net: Poznámky učitele, kouče, čtenáře. [online]. Brno [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.herout.net/blog/2011/05/priprava-na-statnice-co-se-stresem/

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN, 2017. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0079-8. [cit. 2022-09-13]. Dostupné z: https://www.bookport.cz/kniha/bakalarska-a-diplomova-prace-3059/

KIT PEF ČZU V PRAZE, 2022. Pokyny pro zpracovávání závěrečných prací na katedře informačních technologií. Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze [online]. Praha: KIT PEF ČZU, Březen 2022 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://kit.pef.czu.cz/zaverecne-prace

LOHR, Václav, 2022. Jak si připravit prezentaci k obhajobě práce? In: Zlepšit.cz: … proč nebýt lepší? [online]. Praha: Václav Lohr [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://zlepsit.cz/bakalarske-diplomove-prace/prezentace-k-obhajobe-prace/

NEUBERGOVÁ, Kristýna, 2018. Nebojte se obhajoby. In: Rady a inspirace, jak psát studentské práce [online]. Černošice: Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D. [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://kristynaneubergova.cz/nebojte-se-obhajoby/

NEUBERGOVÁ, Kristýna, 2019. Desatero k obhajobě diplomové práce. In: Rady a inspirace, jak psát studentské práce [online]. Černošice: Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D. [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://kristynaneubergova.cz/desatero-k-obhajobe-diplomove-prace/

PEF ČZU V PRAZE, 2018. Závěrečné práce. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze [online]. Praha: PEF ČZU, 2021 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12261-zaverecne-prace

ŠAVELKOVÁ, Jana, 2014. Jak se připravit na obhajobu závěrečné práce. In: Zprávy z MUNI [online]. Brno: MUNI [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: https://www.em.muni.cz/student/4409-jak-se-pripravit-na-obhajobu-zaverecne-prace