Citování není strašák, ale kamarád

bavíme se vzděláním

Vítáme vás u osmého týdne Letní výzvy 2022, kde se budeme učit správně citovat informační zdroje a používat speciální aplikace – citační manažery, které vám velmi usnadní organizaci zdrojů a vkládání odkazů na zdroje do textu práce.

Obsah

Proč se zabývat citováním?

Každá bakalářská a diplomová práce kromě toho, že se na ni píší posudky od vedoucího a oponenta, podléhá kontrole plagiátu. Přitom plagiátorství nevzniká jenom při opisování – existuje více druhů plagiátu a porušování akademické etiky. Třeba když citujete díla, která jste ve skutečnosti nevyužili, nebo pokud do práce píšete myšlenky, které považujete za vlastní, ale ve skutečnosti jste si je někdy dříve přečetli a teď si myslíte, že tyto myšlenky jsou vaše (tomu se říká kryptomnézie). I když důvody porušování akademické a konkrétně citační etiky jsou různé, dá se jim vyhýbat, a to tak, že si nastudujete principy a pravidla citování.

Věc, která často odrazuje studenty od správného citování, je nejednoznačnost a vágnost formulací a pravidel – jak správně citovat video; proč v různých zdrojích vidím různě citované informace; mám využít poznámky pod čarou, nebo odkazy v závorkách? To jsou jenom některé otázky, které jste si možná také položili, a nevěděli jste si s tím rady. Dobrá zpráva pro vás je to, že v citování existují určitá pravidla. Těch pravidel však existuje více, a vy musíte přesně vědět, podle jakých budete citovat. Proto když si chcete zkopírovat informace o použité knize z jiného zdroje, záznam může být v jiném formátu, než vy do své práce potřebujete, a tím uděláte formální chybu. Proto je důležité se již na začátku naučit „jazyku citování“, a pak už začít „skládat věty“.

Proč vůbec potřebujeme citovat? Z několika důvodů:

 • Pomocí „jazyku citování“ můžeme odlišit vlastní myšlenky od cizích, neporušujeme autorský zákon a zároveň si pomáháme určit vlastní přínos.
 • Dokládáme původ využitých informací – jestli jsou využité informace důvěryhodné, kde je můžeme dohledat a ověřit.
 • Podporujeme naši argumentaci – ano, stojíme na ramenou obrů, ale ty obry musíme vyjmenovat a řádně na ně odkázat (mimo jiné jako na autority).
 • Ukazujeme také, že jsme odvedli poctivou práci u teoretické části a máme všechna stěžejní díla, případně aktuální poznatky, ze zkoumaného oboru („state of the art“).
 • Celkově zvyšujeme pozitivní dojem z naší práce.

Citační etika a její porušení

Občas studenti nevědí, jestli porušují citační etiku a autorská práva. Připomeňme si, o jaké prohřešky se nejčastěji jedná:

 • Plagiátorství – obecně využití cizího díla bez řádného uvedení odkazu. V příručce pro studenty najdeme, že existuje více druhů plagiátu, například mozaikové plagiátorství (věta je sestavena z více myšlenek z různých zdrojů bez řádného citování každého díla) nebo autoplagiátorství (použití částí vlastního textu odevzdaného již dříve bez řádného citování). I parafrázování bez řádného citování zdrojů se považuje za plagiát.
 • Jako další chyby v citování lze uvést nepřesné nebo neúplné citace, citáty vytržené z kontextu nebo citování děl, která ve skutečnosti nebyla použitá při psaní.

Nezapomeňme i na akademickou etiku obecně. Za nepřípustné se považuje:

 • Připsání autorství osobám, které se ve skutečnosti na tvorbě díla nepodílely.
 • Nepřiznání autorství osob, které se podílely na tomto díle.
 • Objednání práce na zakázku, neboli contract-cheating.
 • Manipulace s daty, obrázky apod.

Plagiátorství a následky pro studenty

Jaké jsou postihy za prohřešky v citování, a plynou z nich dlouhodobější následky? Vycházíme ze směrnice rektora ČZU č. 5/2019 „Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU“ a obecné praxe.

Na ČZU je práce po odevzdání v systému automaticky kontrolována na portálu Theses.cz s cílem zjistit, jestli existuje shoda textu práce s jinými texty na internetu. Výsledek je pak dostupný v UIS jak studentovi, tak vedoucímu a vedení katedry i fakulty. V případě, že systém odhalí shodu 15 % a více, vedoucí práce by se k tomu měl ve svém posudku vyjádřit. V praxi to znamená, že pokud tato shoda může být odůvodněná (např. citujete větší části zákonů formou přímých citátů), vedoucí vám to může pomoci obhájit. Vedoucí a oponent vám budou hodnotit i to, jak umíte pracovat se zdroji a citováním, takže pozor na to, ať vám nesníží doporučenou známku kvůli chybám v citování.

Upozorňujeme, že automatizovaná kontrola shody se rok od roku vylepšuje, a je snaha o odhalení nejen částí textu, které byly přímo okopírovány a dány do závěrečné práce, ale i nedostatečného parafrázování, například když se v původním textu některá slova zamění za synonyma. Je zatím otázka, kdy tyto funkce budou v plném provozu, ale obecně existuje světový trend na využití umělé inteligence v tomto směru.

Jaké procento shody je přípustné? Zaleží na tom, jestli celkem citujete řádně (tzn. dodržujete citační etiku, a to jak v textu, tak i u obrázků a v seznamu literatury), nebo máte chyby v citování:

 • Pokud v textu necitujete řádně, plagiátem bude shoda více než 10 %.
 • I když citujete řádně, za plagiát bude považována shoda, která je vyšší než 20 %.
 • V případě, že citujete vlastní dřívější práci (např. píšete diplomku a citujete svoji bakalářku), shoda nesmí překročit 40 %.
 • Za nevyhovující se také považuje práce, u které v textu není řádně citováno více než 10 % zdrojů ze seznamu literatury na konci práce.
 • Konečné rozhodnutí o tom, jestli práce je plagiátem či není, je na komisi SZZ. Pokud ano, uděluje se známka „nevyhověl“ a případ bude předán na disciplinární komisi.
 • Drobné prohřešky v citování zpravidla snižují celkový dojem z práce a mohou mít nepříznivý dopad na finální známku.

Chtěli bychom upozornit, že i když bude nepoctivá práce úspěšně obhájena, neznamená to automaticky šťastný konec. Absolventovi i po X letech po obhajobě mohou odejmout titul, pokud bude prokázán úmyslný plagiát velkého rozsahu. A jak víme, některé veřejné persony tak přišli nejen o titul, ale třeba i o ministerskou pozici. Dalším dlouhodobějším důsledkem může být to, že poškozený subjekt, který má autorská práva na dílo, může požádat o odstranění následků nebo finanční kompenzaci za porušování jeho autorských práv.

Co citovat?

I když předchozí oddíl zní možná moc tvrdě, nenechte se zastrašit a pojďme si ujasnit, co máme a nemáme v závěrečných pracích citovat. Mezi studenty je totiž velice rozšířenou chybou domněnka, že se citování vztahuje pouze na přímé citáty. Je to omyl, řádně se odkazuje na každou cizí myšlenku nebo informaci, kterou jste do práce převzali. Neznamená to však, že v každé větě budete mít odkaz na literaturu.

Zaprvé existují věci, které citovat nemusíme. Jsou to například obecně známá fakta nebo definice, obecně známé pojmy ve vašem oboru. Může se jednat i o encyklopedické informace. Pozor však u interdisciplinárních prací – obecně známá fakta v jednom oboru nebudou takovými v jiném oboru. Tak se pořádně rozmyslete, jestli použité (a necitováné) informace budou pro vedoucího, oponenta a členy komise obecně známými, či nikoliv. Pokud si nejste jistí, radši tyto informace citujte. 

Musíme citovat v každé části závěrečné práce? Zpravidla ne, ale dost zaleží na obsahu práce, zvyklostech ve vašem oboru a pokynu vedoucího. Nejčastěji budete citovat v teoretické části a v diskusi, občas ještě v metodice a v praktické části. K tomu přidáte seznam využité literatury na konec práce. Neznamená to však, že nemůžete využít informace odjinud a řádně je citovat v úvodu nebo závěru. Nedělá se to však často, spíše příležitostně, a dost záleží na obsahu práce.

Na co se občas zapomíná, zdroj převzatých informací mají i obrázky, data, grafy apod. Opravdu všechno, co jste si nevymysleli sami, nenasbírali v terénu nebo nevytvořili jakýmkoli způsobem a není to výsledek vaší tvůrčí činnosti, musí být řádně citováno.

Přímá citace vs. parafráze

Teď je na místě zjistit, jak citovat. Pamatujete si, že dle pokynů univerzity i když ve své práci řádně citujete, za plagiát je považována shoda více než 20 %? Odkud se bere? Z přímých citací.

Přímá citace, neboli citát, je doslovně přepsaný cizí text, který zpravidla dáváme do závorek, můžeme jej také označit kurzívou nebo dát do samostatného odstavce (záleží na pokynech katedry nebo vedoucího). U přímé citace vždy musí být odkaz na zdroj a vždy musí být jasno, odkud je tato myšlenka převzata.

Nepřímá citace, neboli parafráze, je už shrnutím cizího textu vlastními slovy tak, abychom zachovali původní význam, ale zároveň text přeformulujeme (takže je nedostatečné jenom změnit pořadí slov nebo vyměnit některá slova za synonyma). U parafrází je nesmírně důležité oddělit, kde začíná cizí myšlenka a kde začíná vaše. Stejně jako u přímých citací, i tady řádně odkazujeme na zdroj.

Na obrázku vidíte (vtipný) příklad odlišení citátu a parafrází od kolegů z NTK.

Zdroj: Razím a Millerová, 2022.

Jak už jsme naznačili, přímé citace jsou velkým rizikem při kontrole plagiátu. Pokud jsou texty, které jste používali přístupné online (a to jak volně, tak i v různých knihovnách), je velká pravděpodobnost, že se na to přijde. Zvlášť to může být problémem u prací, kde potřebujete ve velkém uvádět přesná znění zákonů nebo například standardů. Tady je na místě se poradit s vaším vedoucím. Doporučujeme však omezit přímé citace na minimum a používat je jenom v nezbytných případech a u úryvků menšího rozsahu. Parafráze naopak dovolují pracovat s většími objemy cizích textů. Ale pozor, abyste netvořili pouhou kompilaci – cizí myšlenky jsou pro vás podpůrnými „surovinami“, na kterých stavíte ty vlastní.

Takže rada pro vás – učte se parafrázovat a využívejte co nejméně přímých citací.

Častým dotazem také je, jak správně citovat cizojazyčné dílo. Pokud vážně potřebujete uvést do textu přímou citaci, úryvek přeložte do jazyka práce a v poznámce pod čarou uveďte originál a poznámku, o čí překlad se jedná (váš, nebo nějakého překladatele). U parafráze žádný originál nepotřebujete, přepíšete (a řádně ocitujete) do těla práce tu myšlenku, kterou potřebujete, a to již v jazyce práce. Do seznamu literatury normálně uvedete název díla. Pokud je původní publikace psána jiným písmem než latinkou, název a všechny údaje v seznamu literatury transliterujte.

Citace a bibliografický záznam

Musíme taky rozlišovat odkaz na zdroj informace v textu a odkaz na zdroj na seznamu použité literatury. Zpravidla se prvnímu říká citace a druhému bibliografický záznam.

 • Citace, neboli odkaz v textu – označuje cizí, převzatou myšlenku nebo text a zároveň odkazuje na bibliografický záznam na seznamu literatury.
 • Bibliografický záznam – uvádí se v seznamu literatury a jednoznačně identifikuje dokument, ze kterého byly myšlenka nebo úryvek převzaty.

Obě tyto entity jsou mezi sebou provázány. Citace v textu odkazuje na bibliografický záznam a bibliografický záznam říká, že toto jednoznačně identifikovatelné dílo je v práci citováno a je na ně v práci řádně odkázáno. Takže je velkou chybou dát do seznamu literatury bibliografické záznamy dokumentů, které v práci nejsou citovány.

Citační metody a styly

Teď už víme, že máme citovat, že máme odkazovat na využitá díla jak v textu, tak i v seznamu literatury. Ale jak to dělat, aby naše citování bylo „řádné“? Musíme si ujasnit, jakou citační metodu a citační styl potřebujeme.

Začneme stylem. Citační styl určuje to, v jakém pořadí a jaké údaje o využitém dokumentu jsou uvedeny v bibliografickém záznamu. Ve světě existuje hromada citačních stylů. Některé se využívají v určitých oborech, některé jsou vytvořeny pro konkrétní časopisy. Pokud budete psát jakoukoli vědeckou práci, styl citování je vždy uveden v pokynech pro autory. Z pokynu pro pisatele bakalářských a diplomových prací na PEF ČZU víme, že máme využívat styl ČSN ISO 690. Níže můžete porovnat, čím se tento styl liší od jiných velmi rozšířených ve vědě:

 • ČSN ISO 690 –  HACKER, Philipp, Ioannis LIANOS, Georgios DIMITROPOULOS a Stefan EICH, ed.. Regulating blockchain: techno-social and legal challenges. First Edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-2-01-993626-6. 
 • APA – Hacker, P., Lianos, I., Dimitropoulos, G., & Eich, S. (Eds.). (2019). Regulating blockchain: Techno-social and legal challenges (First Edition). Oxford University Press.
 • MLA – Hacker, Philipp, et al., editors. Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges. First Edition, Oxford University Press, 2019.

Citační metoda určuje to, jak na zdroj odkazujeme v textu. Existují tři nejrozšířenější metody, které umožňuje styl ČSN ISO 690:

 • metoda jméno-datum, nebo autor-datum, neboli „harvardský systém“;
 • metoda číselného odkazu;
 • metoda průběžných poznámek pod čarou.

V materiálech pro samostudium najdete videa a další textové návody na to, jak tyto metody v textu využívat. Něco ještě určitě zazní na webináři 7. září.

Dle pokynů fakulty můžete využívat jakoukoliv metodu, musíte však být konzistentní a používat jednu metodu v celém dokumentu. Obecným zvykem je, že ve společenských vědách často využívají metodu autor-datum, technické obory používají metodu číselných odkazů a humanitní obory mají rády poznámky pod čarou. Pokud na to však váš vedoucí nebo katedra nemají striktní názor, je to na vás.

Organizování zdrojů a citační manažery

I když pochopíte principy citování, je to stále náročná práce. Kromě toho, že si potřebujete najít relevantní zdroje, přečíst si je a implementovat získané informace do vlastního textu, ještě potřebujete hlídat, abyste nezapomněli na zdroj řádně odkázat a uvést jeho bibliografický záznam ve správném formátu.

Organizace práce se zdroji je klíčová. Dejte si práci na začátku a nastavte systém, který vám pomůže pracovat se zdroji efektivně. Bohužel není jen jediný přístup a musíte si najít to, co bude přesně vyhovovat vám. Někdo si čte zdroj a hned dělá výpisky, někdo rád pracuje s vytištěnými dokumenty, kde dělá průběžné poznámky (ale nečmáráme do zdrojů z knihoven :)), někdo pracuje s elektronickou verzí a dělá elektronické poznámky, které pak jednoduše exportuje. Opravdu je to na vás. Zkoušejte a analyzujte, co vám jde. Jinak vřele doporučujeme dvě věci.

První – šetřete svůj čas a vyvarujte se opakovanému čtení a vypisování ze zdrojů. Zkuste to dělat hned na první pokus a poznamenejte si u každé informace, odkud je (zdroj – nejlépe ihned ve formátu bibliografického záznamu, stránka/stránky, kde se tato informace nachází) a vaše komentáře k tomu. Věřte, ušetříte si tím hromadu času na váš výzkum a samotné psaní.

Druhá věc – využívejte citační manažery pro uchování, třídění a práci s literaturou. Jsou to aplikace, které vám usnadní práci s citováním. Ovládají automatické stahování informací o zdrojích, jejích organizaci, generování citací a bibliografických záznamů v požadované metodě a stylu, některé dokáží stahovat a pracovat s plnými texty a většinou mají integraci s MS Word a dalšími textovými editory. Existuje více citačních manažerů, ale pro studenty bychom doporučili dva – Citace PRO a Zotero.

 • Plnou verzi Citací PRO vám předplácí ČZU (stejně jako i další instituce v Česku pro své uživatele). Je to online aplikace, která je perfektní pro začátečníky, neboť vám například ukazuje, jaké informace byste měli dodat do bibliografického záznamu, aby byl „v cajku“. Má snadno pochopitelné a dobře ovladatelné rozhraní a má integraci s MS Word. Ve středu 07.09.2022 se na webináři s Mgr. Terezou Garamszegi seznámíme podrobněji s Citacemi PRO a naučíme se je využívat pro psaní závěrečných prací.
 • Zotero je volně dostupným citačním manažerem, u kterého je však potřeba nainstalovat desktopovou verzi na počítač. Na rozdíl od Citací PRO již poskytuje více možností v práci se zdroji, s plnými texty, při automatickém stahování a sdílení dokumentů. Také má integraci s MS Word a například Google Docs. Jeho nevýhodou však je, že už musíte rozumět citování a například vědět, jaké údaje patří do bibliografických záznamů.

Oba citační manažery jsou skvělými pomocníky a návody k nim najdete v našich materiálech pro samostudium. Čím dříve s nimi začnete pracovat, tím efektivnější může být vaše práce se zdroji i citováním.

Kromě citačních manažerů existují ještě citační generátory, které pomáhají vygenerovat bibliografický záznam dokumentu v požadovaném citačním stylu. Nic jiného většinou neumí, takže jejich používání je velmi omezené.

Pamatujte si, že jak citační generátory, tak i citační manažery jsou jenom aplikace, které automaticky zpracovávají metadata informačních zdrojů. Zatím nejsou tak inteligentní, aby dokázaly i kontrolovat případné chyby v datech. Takže i když nám pomáhají a usnadňují práci, nedůvěřujte jim na 100 % a zajišťujte finální kontrolu sami, neboť vy budete odpovídat za správnost citování ve své závěrečné práci.

Materiály pro samostudium

Níže najdete odkazy na skvělé zdroje, které vám problematiku citování ještě dovysvětlí a pomohou v řešení konkrétních úkolů:

 • Příručka pro studenty Jak se vyhnout plagiátorství, ze které se dozvíte, kde vzít vlastní myšlenky, jak správně citovat, jak nepodlehnout plagiátorství a jak na časový pres.
 • Velký rozcestník o citování od Národní technické knihovny – najdete tady základní pojmy a užitečné odkazy na zdroje o citování, o stylu ČSN ISO 690 a stylech využívaných při psaní textů v angličtině, o citačních manažerech a generátorech.
 • Tipy pro psaní od Knihovny ČZU vám přináší užitečné informace o tom, co je plagiát, jak se pozná v závěrečných pracích a jak pohlížíme na etiku ve výzkumu u bakalářských a diplomových prací.
 • Prezentace z webináře Národní technické knihovny Jak správně citovat. Najdete tam nejen velmi srozumitelné vysvětlení základů citování, ale i návody na citování různých typů zdrojů včetně netradičních (např. podcast nebo software).
 • Trochu opakování z minula – pokud využíváte jakékoli cizí netextové prvky a nevíte, jestli je smíte využít bez souhlasu autora, nebo si chcete ujasnit problematiku jejich citování, je pro vás příručka od VŠCHT.
 • Video o citování (7 min) od Knihovny ČZU – shrnuje základní terminologii a informace nezbytné pro pochopení citování.
 • Videa o citování a parafrázování (16 min) a o citačních metodách a stylech (21 min) od Moravskoslezské vědecké knihovny. Již známé lidské a srozumitelné vysvětlení Pavlíny Tassanyi je doplněno skvělými příklady, kterým porozumí doslova každý.
 • Video návody na citační manažer Citace PRO: od Knihovny ČZU (13 min), od Moravskoslezské vědecké knihovny (10 min), od Národní technické knihovny (43 min). Najdete zde, jak obecné informace o práci s citačním manažerem, tak i podrobné informace o vkládání různých typů dokumentů.
 • Návody na citační manažer Zotero – prezentace od Národní technické knihovny popisující všechny potřebné základy práce s aplikací, video návody na Zotero od VŠB-TUO.

Pro dnešek je to všechno. Máte od nás ještě zadání, které vám toto téma pomůže procvičit. Příští týden se budeme věnovat formálním úpravám a jazykovým prostředkům v závěrečných pracích.

Těšíme se na vás a uvidíme se příští týden!

Zadání

 1. Najděte, jaký citační styl a metodu máte použít v závěrečné práci.
 2. Založte si účet na Citace PRO (příp. nainstalujte Zotero), udělejte základní nastavení a zaneste do citačního manažeru zdroje, které jste našli při vyhledávání.
 3. Bonusové zadání: Umíte dobře parafrázovat? Zkuste napsat 1-2 stránky teoretické části jenom s využitím parafrázování. Pokuste se vyhnout pouhým drobným změnám (přidávání synonym, přehození částí vět apod.) a opravdu vytvořte text, který bude výsledkem vaší tvůrčí činnosti na základě zkoumání a interpretace teoretických materiálů jiných autorů. Nezapomeňte na správné odkazování na zdroje v textu.  Pokud se s námi o tom chcete poradit, vložte odpovědi do složky na Google Drive.

Seznam zdrojů

DIBUSZOVÁ, Eva et al., 2021. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: jak to dělat správně. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. ISBN 978-80-7592-115-4. Dostupné z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-115-4

FOLTÝNEK, Tomáš, et al., 2020. Jak se vyhnout plagiátorství: Příručka pro studenty [online]. Praha: Karolinum [cit. 2022-09-03]. ISBN 978-80-246-4790-6. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/book/24022/Foltynek%20-%20Jak%20se%20vyhnout%20plagiatorstvi.pdf

GARAMSZEGI, Tereza, 2021. CitacePro. In: ČZU v Praze Stream [online]. 17.01.2021 [cit. 2022-09-04]. Dostupné z: https://web.microsoftstream.com/video/ca8d6785-0f0e-4e37-a0fc-26f3657b31dd?channelId=c36922bf-e42a-4fda-98e1-ef5d8fac73fb. Kanál uživatele Knihovna ČZU.

KNIHOVNA ČZU, 2021. Tipy pro odborné psaní. Knihovna ČZU [online]. Praha: ČZU v Praze [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://lib.czu.cz/cs/r-16798-podpora-studia-a-vedy/r-16800-tipy-pro-odborne-psani

MARTINOVÁ, Olga, ed., 2021. Citování. Národní technická knihovna [online]. Praha: NTK [cit. 2022-09-05]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/83076-citovani

PEF ČZU V PRAZE, 2018. Závěrečné práce. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze [online]. Praha: PEF ČZU, 2021 [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12261-zaverecne-prace

RAZÍM, Tomáš a Kristina MILLEROVÁ, 2022. Jak na závěrečnou práci: Jak citovat zdroje. Webinář pro diplomanty. In: Národní technická knihovna [online]. Praha: NTK [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://moodle.techlib.cz/pluginfile.php/5874/mod_resource/content/1/Citov%C3%A1n%C3%AD-b%C5%99ezen_2022-moodle.pdf. Prezentace.

Steinbach, Jakub a Petr NOUZA, 2022. Webinář Zotero pro začátečníky: Jak pracovat s citačním manažerem Zotero. In: Národní technická knihovna [online]. Praha: NTK [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://moodle.techlib.cz/pluginfile.php/5878/mod_resource/content/2/Prezentace_Zotero_Moodle.pdf. Prezentace.

ŠÍMOVÁ, Tereza, 2020. Citování. In: ČZU v Praze Stream [online]. 19.04.2020 [cit. 2022-09-04]. Dostupné z: https://web.microsoftstream.com/video/8fdea325-4705-4ebe-9224-85d70b756772?channelId=c36922bf-e42a-4fda-98e1-ef5d8fac73fb. Kanál uživatele Knihovna ČZU.

TASSANYI, Pavlína, 2020a. Napíšu diplomku – Lekce č. 8 Citování a parafrázování. In: YouTube [online]. 01.11.2020 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=kKq3nUylwME&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B&index=13. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.

TASSANYI, Pavlína, 2020b. Napíšu diplomku – Lekce č. 8 Citování – metody a styly. In: YouTube [online]. 01.11.2020 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=wIzZRaXgukw&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B&index=12. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.

TASSANYI, Pavlína, 2020c. Napíšu diplomku – Lekce č. 8 CitacePRO. In: YouTube [online]. 01.11.2020 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=BV5qPedxUb4&list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B&index=15. Kanál uživatele Moravskoslezská vědecká knihovna.

TUREK, Vojtěch, KRÁSOVÁ Věra a Lenka WILDTOVÁ, 2021. Citační manažery: Citace PRO pro začátečníky. In: Institucionální digitální repozitář NTK  [online]. 05.04.2022 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://repozitar.techlib.cz/record/1605?ln=cs.

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO, 2021. Zotero. Playlist (18 videí) In: YouTube [online]. 13.04.2021 [cit. 2022-09-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlYgYCeiy-20kVH-yVEV_ncl9ZkTnv0Qb. Kanál uživatele Ústřední knihovna VŠB-TUO.